Aktuelne novosti

Početna radionica OŠ “Vuk Karadžić” 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica OŠ “Vuk Karadžić”

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca radne grupe OŠ “Vuk Karadžić” sa revizijom dokumentacije postojećeg sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji novih poslovnih procesa i procedura. Kvaliteno izrađena i revidirana dokumentacija (procesi, procedure i registar rizika) u skladu sa novonastalim promenama Pravilnika omogućava funkcionalan sistem Finansijskog upravljanja i kontrole.

OŠ “Vuk Karadžić” je moderna, savremeno koncipirana škola koja nudi kvalitetan program, neguje atmosferu tolerancije i konstruktivne komunikacije, koja je u stanju da odgovori potrebama vremena i prati naučno-tehnološka dostignuća. Škola u kojoj se uči kako da se uči, timski stvara, demokratski komunicira, zajednički savlađuju prepreke, uvažavaju i poštuju različitosti, razvija odgovornost, inicijativnost, podstiče radoznalost i kreativnost i omogućuje svestrani razvoj ličnosti deteta. Podržava savremene metode učenja i koristi informaciono-komunikacione tehnologije u nastavnoj praksi, osposobljavajući učenika za samostalno učenje ali i primenu znanja stečenih u školi u daljem školovanju i životu. Posebnu pažnju posvećuje bezbednosti učenika i dobroj disciplini stvarajući sigurno i prijatno okruženje u kome deca stiču funkcionalna i trajna znanja. Kontinuirano se ulaže u profesionalni razvoj nastavnog kadra i osavremenjivanje nastavnog procesa i povećanje postignuća učenika.

Smatrajući školu središtem obrazovnog, kulturnog i duhovnog života kao i ključnom za formiranje odgovorne, demokratske i svestrane ličnosti, OŠ “Vuk Karadžić” sarađuje sa svim relevantnim obrazovno-naučnim i kulturnim institucijama kao i sa lokalnom zajednicom.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica OŠ “Preljina” 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica OŠ “Preljina”

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora i članove Radne grupe OŠ “Preljina” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica JP “Vodovod i kanalizacija” Grocka 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica JP “Vodovod i kanalizacija” Grocka

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe JP „Vodovod i kanalizacija“ Grocka o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Gradska opština Grocka je, na osnovu odluke sa sednice održane 29.03.2003. godine osnovala preduzeće za obavljanje delatnosti sakupljanja, prečišćavanja i distribuciju vode, tako što se iz JKSP “Grocka“ izdvojila organizaciona celina – JP „Vododvod i Kanalizacija“, koje je počelo sa radom 01.01.2004. godine. Danas ovo preduzeće vodom snabdeva sledeća naselja: Grocka, Boleč, Umčari, Pudarci, Zaklopača i Begaljica. Sistem vodosnabdevanja obuhvata oko 9000 priključaka. Voda, koju građani koriste, spada u kvalitetnu vodu. Kvalitet vode prati se redovnom analizom koju vrši gradski zavod za zaštitu zdravlja.

JP „Vododvod i Kanalizacija“ Grocka vrši sledeće delatnosti:

  1. Proizvodnja, distribucija i prodaja vode u Grockoj, Boleču, Umčarima, Pudarcima i Vrčinu (centar, Ramnice i Mali Raj), Zaklopača i Begaljici;
  2. Održavanje hidrograđevinskih objekata;
  3. Izgradnja hidrograđevinskih objekata;
  4. Pružanje usluga autocisternama za vodu i fekalije;
  5. Izdavanje tehničkih uslova za vodovodnu i kanalizacionu mrežu;
  6. Tehnički nadzor, projektovanje i inžinjering.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija. Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na našem fakultetu, svetski priznati naučni rezultati i ugled, kadrovski i materijalni potencijali fakulteta garantuju kvalitet kako u nastavno-obrazovnim aktivnostima na studijama, tako i u naučnim i primenjenim istraživanjima, projektovanju, izradi elaborata i studija. Fakultet obrazuje stručnjake na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama u okviru 19 akreditovanih studijskih programa. Takođe, fakultet posebnu pažnju posvećuje saradnji sa privredom, naučno-istraživačkom radu i transferu tehnologija i znanja.

Posvećenost kvalitetu nastavnog, naučnog rada i delovanja, saradnji sa privrednim subjektima potvrđuje i činjenica da je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu sertifikovan za integrisani sistem upravljanja kvalitetom za sisteme:

  • SRPS ISO 9001:2008 upravljanje sistemom kvaliteta
  • SRPS ISO 14001:2005 upravljanje zaštitom životne sredine
  • SRPS OHSAS 18001:2008 upravljanje bezbednosti i zdravljem na radu

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“ 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti ‚‚Sokobanja” obavlja specijalističko konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost u oblasti prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije nespecifičnih plućnih i ostalih internističkih oboljenja, koštano-zglobnih i neuromišićnih oboljenja kod dece i odraslih. Takođe, Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti ‚‚Sokobanja” je naučno nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu i referentna zdravstvena ustanova u Republici Srbiji za prevencije, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih bolesti, sa odobrenjem Ministarstva zdravlja za primenu prirodnih faktora u lečenju. Bolnica je sertifikovana ustanova i u radu primenjuje standarde kvaliteta sistema ISO 9001:2015 i HACCP.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Centar za socijalni rad grada Čačka 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Centar za socijalni rad grada Čačka

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe Centra za socijalni rad grada Čačka o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Centar za socijalni rad grada Čačka je ključna ustanova socijalne zaštite koja odlučuje o ostvarivanju prava i korišćenju usluga pojedincima i porodicama kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Socijalna zaštita je organizovana društvena delatnost od javnog interesa, čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu kako pojedinaca, tako i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti. Centar za socijalni rad, u postupku rešavanja zahteva i ostvarivanja pojedinih prava građana od opšteg interesa u socijalnoj zaštiti, izvršava obimne i raznovrsne stručne poslove. Pored poslova javnih ovlašćenja iz nadležnosti Republike Srbije, Centar obavlja poslove u sladu sa Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka. Jedan od bitnih elemenata delatnosti Centra je učestvovanje u poslovima planiranja i razvoja socijalne zaštite u jedinici lokalne samouprave.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom odžavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna Radionica OŠ “Vladislav Petković Dis” 1024 768 Zoran Grubiša

Početna Radionica OŠ “Vladislav Petković Dis”

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora i članove Radne grupe OŠ “Vladislav Petković Dis” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

OŠ “Vladislav Petković Dis” traje dva veka! Obrazovno-vaspitni rad sa učenicima pored matične škole u Zablaću obavlja se i u izdvojenim odeljenjima škole i to u Viljuši, Ježevici i Rajcu.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom odžavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica OŠ “Sveti Sava” 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica OŠ “Sveti Sava”

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora i članove Radne grupe OŠ “Sveti Sava” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

OŠ „Sveti Sava” u Čačku jedan je od retkih pozitivnih primera, ne samo u Moravičkom okrugu, već u celoj Srbiji, u kojoj se u mnogim segmentima krenulo sa reči na dela. Od dvadesetak osnovnih i srednjih škola u Čačku, OŠ „Sveti Sava” jedina ima status EKO-ŠKOLE. Ovo zvanje škola je stekla zahvaljujući raznovrsnim aktivnostima, koje je ocenjivala nadzorna komisija NVO „Ambasadori održivog razvoja”, koja je širom sveta pokrenula program „Eko-škole”. Za dve godine ova čačanska škola stekla je „zelenu zastavu”, pokrenula mnoge akcije, ostvarila dobre kontakte i saradnju sa gradskim javnim poreduzećima, gradskim upravama, kompanijama, drugim školama i fakultetima. Program EKO-ŠKOLE predstavlja najveću mrežu posvećenu ekološkom obrazovanju za održivi razvoj dece, učenika, nastavnika i lokalnih zajednica na svetu. Program se sprovodi u 59 država sveta i u njega je uključeno oko 48 000 škola i oko 15 miliona učenika i studenata. Program po kome se radi jedinstven je za sve škole u svetu.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom odžavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica OŠ “Sveti đakon Avakum” 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica OŠ “Sveti đakon Avakum”

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora i članove Radne grupe OŠ “Sveti đakon Avakum” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Društvena sredina u kojoj OŠ „Sveti đakon Avakum“ radi bogata je istorijskom prošlošću i veoma intezivnim razvojem. Od seoskog područja sve više postaje urbana sredina. Kao takva sve više ima potrebe za kulturnim, zdrastvenim i drugim aktivnostima. Škola ima sa svoje strane obavezu da širi i potpomaže nivo pozitivnih dostignuća. Posebno treba da se angažuje u zadovoljavanju kulturnih, sportskih, prosvetnih i obrazovnih potreba.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom odžavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica OŠ “Ratko Mitrović” 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica OŠ “Ratko Mitrović”

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora i članove Radne grupe OŠ “Ratko Mitrović” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Danas, posle više od deset decenija postojanja, od čega skoro pola veka pod sadašnjim imenom, škola ima oko 500 učenika raspoređenih u 24 odeljenja u matičnoj školi i izdvojenim odeljenjima u Parmencu, Pakovraću i Ovčar Banji.

U školi je zaposleno oko 65 učitelja, nastavnika, profesora i drugih radnika.Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom odžavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.